Categories

GLM for EcoBioTechnology (resume)GLM для ЭкоБиоТехнологии (резюме)GLM для ЕкоБіоТехнології (резюме)

Pasteruk V.V. Geinformatic technologies usage for evaluation of climate change impact to areal of indicative plant species, which locations are inside of the NULES Network (Kyivska Oblast, Ukraine). The Bachelor Research for the Specialty 6.092900-EcoBioTechnology. Kyiv: NULES, 2009.−76 p. (Manuscript, resume – see Ukr.)Пастерук В.В. Использование геоинформационных технологий для оценивания влияния изменения климата на ареалы видов-індикаторов (на примере территорий системы НУБиП (Киевская область)). Бакалаврська робота по специальности 6.092900«Екобіотехнологія».−Киев: НУБиП, 2009.−76 с. (Рукопись, резюме – см. Укр).

Пастерук В.В. Використання геоінформаційних технологій для оцінки впливу зміни клімату на ареали видів-індикаторів (на прикладі територій мережі НУБІПУ (Киівська область)). Бакалаврська робота за спеціальністю 6.092900-Екобіотехнологія.−Київ: НУБіП, 2009.−76 с. (Рукопис).

Резюме

Генералізовані лінійні моделі (GLM), що базуються на R-статистиці, як сучасні складові ГІТ, іще ніколи не використовувались для біотехнологічних цілей в мережі Національного університету біоресурсів та природокористування України (НУБіПУ), яка нараховує 42 одиниць. Дана робота є першою спробою використати вже готові результати надзвичайно перспективних підходів GLOBIO/EEBIO до потреб НУБіП, тим більше, що вони давно пройшли апробацію у країнах Європи і у світі. Високе значення GLM-сценаріїв, у тому числі для біотехнології – це аналіз і прогнозування зміни ареалів не тільки диких, але й культурних видів рослин. Тим більше, що сьогодні GLM-сценарії «дострілюють» до 2030, 2050. У зв’язку із дуже великою складністю задачі, а також її піонерністю (саме для цілей НУБіП), наша розробка бакалаврського рівня була побудована лише на найбільш доступних матеріалах, а саме: просторових даних щодо мережі інституцій НУБіПУ (в основному, на прикладі Київської області), пакету вже готових GLM-сценаріїв зміни ареалів видів рослин і тварин за моделлю IMAGE/GLM до 2050 року (за даними проекту MNP ULRMC, 2006, 2008 – вибірково), та overlap-процедур, виконаних в ГІС-середовищі ESRI ArcMap 9.3. В якості тестового, показового, із пакету GLOBIO/EEBIO було вибрано лише декілька видів рослин і тварин, які мають у т.ч. ресурсне, біотехнологічне значення – (анабазис, солодка звичайна, сосна звичайна, плоскуха безлиста, полин таврійський). Довідковим джерелом інформації слугував веб-сайт BioModel. Далі, будували сценарії проходження цифрових хвиль зміни ареалів цих видів рослин через територію дослідження – це мережу інституцій НУБіП. Виокремлення мережі НУБіП безпосередньо в тілі GLM-сценаріїв є лише методичним прийомом, який може демонструвати ймовірну залежність окремих дослідних, фермерських та інших господарств від потужних глобальних процесів, і викликаних ними змін ареалів видів, а значить і середовищ існування сортів культурних рослин, рослин-продуцентів біопалива, промислової біомаси тощо – у зв’язку із очікуваними зміна клімату (у т.ч. за моделями GLOBIO, IMAGE). Роботу доповнює приклад технічного завдання для подальшого застосування інформаційних технологій, моделювання, у біотехнологічних дослідженнях. Керівник бакалаврської роботи: доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю НУБіП, к.б.н. В.І.Придатко.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *