“Геоінформаційні технології та екологічна індикація. Методичні рекомендації до викладання навчальної дисципліни та проведення лабораторно-практичних робіт. К.: ВЦ УкрДГРІ, 2009. –53 с. Автори: Придатко В.І., к. б. н., доцент КЕАЕК НУБіП, Бережняк Є.М., к. с.-г. н., асистент КЕАЕК НУБіП. Рецензенти: Бурда П.І., д.б.н. (Інститут екології та біотехнології НУБіП), Козлова А.О., к.т.н. (Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі, НАНУ). У публікації наведено приклади ключових тем та основних положень навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології та екологічна індикація», лекційних, лабораторно-практичних занять, поточних контрольних запитань, включаючи запитання за змістовними модулями. Теми щодо екологічної індикації та сучасного моделювання розкриваються із використанням матеріалів міжнародних проектів – BINU, GLOBIO, враховують сучасні підходи – LCCD, ‘pressure based biodiversity modelling’, MSA та ін. Дається перелік навчально-методичної літератури, корисні посилання на доступні Інтернет-ресурси. Видання друге, доповнене. Рекомендовано до видання Методичною радою факультету екології та біотехнології Національного аграрного університету- НАУ. (Починаючи з 2009 року – це Національний університет біоресурсів і природокористування України, НУБіПУ). Pdf-версія – git_ei_v17.pdf

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *