Categories
General

MSA and associated agrobiodiversityMSA и ассоциированное агробиоразнообразиеMSA та асоційоване агробіорізноманіття

msa-map-uaIn corridors:young researches of the Ukraine National University of Bioresources and Life Sciences published new results on MSA index analyze. They found out sufficient linear correlations between MSA and the long-term oscillations of population size of Реrdiх реrdiх L. and Lepus europaeus L. The authors argued that it allows in near future to monitor better condition of the southern steppe environment in Ukraine. More details: Fedyushko M., Gorbatenko A., Gryb O. About agrobiodiversity indicators correlations. 2011. (Ukr) pdf
MSA map by Prydatko&Kolomytsev at al.,2008)msa-map-ua
Новые публикации: молодые исследователи Национального университета биоресурсов и природопользования Украины опубликовали новые результаты исследования свойств индекса MSA. Найдена статистически достоверная корреляция между MSA и долгосрочными колебаниями численности Реrdiх реrdiх L. и Lepus europaeus L. Эти закономерности могут использоваться для улучшения мониторинга, в частности, в степной зоне Украины. Подробней: Федюшко М., Горбатенко А., Гриб О. Индикаторы состояния ассоциированного агробиоразнообразия. 2011. (Укр) pdf

Комментарий от BioModel: перечень исследованных видов был длиннее и включал перепелку (Coturnix coturnix L.), фазана обыкновенного (Phasianus colchicus L.) и лисицу обыкновенную (Vulpes vulpes L.). Программное обеспечение: ArcMap 9.0, Exel 2003, Statistica 6. В статье есть еще один важный вывод, развивающий биотогеоинформатику: индекс MSA отражает не только состояние обобщенного биоразнообразия, но и скрытую, не исследованную до конца, корреляционную связь с численностью видов-доминантов ассоциированного агробиоразнообразия.
Карта MSA по Придатко, Коломыцев и др., 2008msa-map-ua
Нові публікації: молоді дослідники Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) по новому дослідили властивостsі індексу MSA. Ними знайдено статистично достовірну кореляцію між MSA і довгостроковими коливаннями чисельності сірої куріпки (Реrdiх реrdiх L.) і зайця-русака (Lepus europaeus L.). Ці закономірності можуть використовуватись надалі для поліпшення якості моніторингу довкілля, зокрема, у степовій зоні України. Детальніше: Федюшко М., Горбатенко А., Гриб О. Індикатори стану асоційованого агробіоразнообразія. 2011. (Укр) pdf

Коментар від BioModel: перелік досліджених видів був довшим і включав перепілку (Coturnix coturnix L.), фазана звичайного (Phasianus colchicus L.) і лисицю звичайну (Vulpes vulpes L.). Програмне забезпечення – це ArcMap 9.0, Exel 2003, Statistica 6. У статті немає деталей щодо техніки обробки даних у ГІС-середовищі, але нам відомо, що це був комірковий підхід, успішно реалізований А.Горбатенком. У резюме відсутній важливий висновок, який є внеском у розвиток біотогеоінформатики: виявляється, індекс MSA відбиває не тільки стан узагальненого біорізноманіття, але й прихований, слабко досліджений, кореляційний зв’язок із чисельністю видів-домінантів асоційованого агробіорізноманіття. Побажаємо авторам із НУБІП подальших успіхів!
Карта MSA по Придатко, Коломицев та ін., 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *